Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να πληροφορηθήτε για όσα Projects βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

Νέα Συστήματα


 

Guess

 

To σύστημα Guess (Generic Unified Evaluation Scoring System) είναι σχεδιασμένο να προσφέρει πλήρη και ενιαία κεντρική διαχείριση για την αξιολόγηση και τον έλεγχο κινδύνων (Risk Evaluation & Management) για οποιανδήποτε χορήγηση ή χρηματοπιστωτική συναλλαγή η οποία απαιτεί τέτοιες διαδικασίες

Έτσι το σύστημα Guess απλοποιώντας πολύπλοκες διαδικασίες επιτρέπει σε κάθε Οργανισμό / Τράπεζα ανάλογα το αντικείμενο, το προϊόν, τις υπηρεσίες, κτλ να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ειδικό έλεγχο κινδύνων (Scoring Evaluations & MultiCheck Scenarios) προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους.

Για να είναι απλός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ειδικών αναγκών το σύστημα προσφέρει μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο το υποσύστημα (Guess Designer) την δυνατότητα σχεδιαστού και υλοποίησης απλών ή σύνθετων (Scoring Evaluations & MultiCheck Scenarios) ακόμη και από μη εξειδικευμένα στελέχη.

Μέσα από τις ίδιες διαδικασίες και α ίδια εργαλεία παραμετρικού σχεδιασμού το Guess μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση Πελατών, Προσωπικού, Διαδικασιών , Παραγωγικότητας , Προϊόντων όπως και κάθε άλλο αντικείμενο θα ήθελε ο κάθε Οργανισμός / Τράπεζα .

Η Παραμετρική δομή του συστήματος του επιτρέπει να λειτουργήσει σε διάφορα περιβάλλοντα και να έχει ταυτόχρονη διασύνδεση με οποιοδήποτε σύστημα ή εφαρμογή του κάθε Οργανισμού / Τράπεζας παρέχοντας κατά περίπτωση την δυνατότητα εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και δομής των δεδομένων (Evaluation Buffer) .

TALOS

 

Transaction Authentication & Legalization Online System

To σύστημα σκοπό έχει την προστασία των κεντρικών συστημάτων ενός οργανισμού από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ελέγχοντας απόλυτα την εκτέλεση κάθε εργασίας (Transaction) οι οποία προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον.
Το  σύστημα TALOS, μέσω ειδικών αλγορίθμων παράγει μοναδικούς αριθμούς (ΤΑΝ) ανά Πελάτη και Εργασία, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα ελέγχου και ασφαλούς διακίνησης-εκτέλεσης κάθε μορφής μηνύματος (Letters, Τelex, Swift, e-mail Message SMS Message). Έτσι κάθε μήνυμα-εργασία, προκειμένου να εκτελεσθεί από τον οργανισμό, θα πρέπει να επαληθευτεί από το κεντρικό σύστημα  TALOS διασφαλίζοντας έτσι τόσο τον οργανισμό όσο και τον Πελάτη.
Ειδικά για την διακίνηση μηνυμάτων-εργασιών μέσω Internet, η Εταιρία μας θέλοντας να προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια στις συναλλαγές αυτές, έχει σχεδιάσει αυτόματες ειδικές διαδικασίες έτσι ώστε  κάθε Transaction να ελέγχεται τόσο πριν όσο και μετά την εκτέλεση. Κάτω από αυτό το πλαίσιο, η κάθε Internet Transaction έχει πολλαπλά επίπεδα  ασφαλείας ( User-Id, PIN, TAN ), μηδενίζοντας έτσι την πιθανότητα παραβίασης του συστήματος ακόμη και αν παραβιασθεί o κεντρικός WEB SERVER.

Το σύστημα κάνοντας χρήση παραμετρικών πινάκων κωδικοποίησης ανά πελάτη, σε συνδυασμό με σειρά αλγορίθμους μπορεί να προσφέρει μοναδικότητα ανά μήνυμα και συμπληρωματική ασφάλεια για κάθε διακίνηση μηνύματος-εργασίας, εξασφαλίζοντας τόσο τον Οργανισμό όσο και τον πελάτη, ο οποίος για κάθε εργασία θα έχει επικύρωση που θα τον διασφαλίζει απόλυτα.

Σημειώνουμε ότι ακόμη και αν τυχαία ή εσκεμμένα παραβιασθεί το σύστημα, η ασυμμετρία των αλγορίθμων εξασφαλίζουν ότι κάθε επόμενη εργασία θα έχει εντελώς άλλη δομή κωδικού ΤΑΝ, πράγμα που εξασφαλίζει απόλυτα τον Οργανισμό, η δε παραβίαση είναι δώρο άδωρον για τον κάθε επίδοξο Hacker