xPayment.

Βασικός σκοπός του συστήματος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία μαζικών εγγραφών χρεώσεων / πιστώσεων, τόσο στον πελάτη όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες της τράπεζας, κάτω από απόλυτο έλεγχο και ασφάλεια όπως απαιτεί το αντικείμενο.
Έτσι το xPayment System μέσω του xPay Web Client παρέχει την δυνατότητα παραλαβής, ελέγχου, εμφάνισης, αποστολής, δέσμευσης και εκτέλεσης χιλιάδων εγγραφών οι οποίες μπορεί να προέρχονται από το σύστημα του πελάτη η να γίνεται download στον πελάτη από την βάση δεδομένων της τράπεζας.
Τόσο κατά την διάρκεια των παραπάνω διαδικασιών όσο και μετά την ολοκλήρωση και λογιστική τακτοποίηση των εγγραφών, το σύστημα παρέχει μια σειρά ενημερωτικών καταστάσεων, παραστατικών και πληροφοριών στον πελάτη και στην τράπεζα για την ολοκλήρωση όλων των επεξεργασιών που απαιτούνται. Συμπληρωματικά το σύστημα μπορεί να αποστείλει πλήρες αρχείο εκτελεσμένων ή μη εντολών, εγγραφών προκειμένου να ενημερωθούν αυτόματα τοπικά συστήματα και αρχεία του πελάτη.
Σε κεντρικό επίπεδο το σύστημα μέσω του XPay Control παρέχει απόλυτο έλεγχο των εργασιών και πληροφόρηση για κάθε υπέρβαση ή πρόβλημα που μπορεί να προκύψει και σε ορισμένες περιπτώσεις αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη.
Το σύστημα σχεδιασμένο παραμετρικά μπορεί να καλύψει από τις ανάγκες ενός απλού παραδοσιακού πελάτη (χειρόγραφες καταστάσεις, πληρωμές μέσω επιταγών κ.λ.π), έως τις ανάγκες αυτόματων διαδικασιών Β2Β, Β2C, προσφέροντας πλήρη αυτοματοποίηση στον μηχανογραφημένο πελάτη και εύκολη διασύνδεση με άλλα συστήματα.

Κεντρικά Χαρακτηριστικά

 • SEPA Compatible
 • Μισθοδοσίες Εταιριών & Οργανισμών
 • Εισπράξεις & Συνδρομές Πελατών
 • Μαζικές Πληρωμλες Προμηθευτών
 • Μαζικές Πιστώσεις
 • Συντάξεις Ταμείων
 • Επιδοτήσεις
 • Εξυπηρέτηση Ειδικών Αναγκών

Πελάτες:

 • Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.

Downloads:

 • XPayment Brochure

Περιβάλλον.

 • Web Application Client
 • Windows Application
Προσφέρει:
 • Κάλυψη Αναγκών Μεγάλων Πελατών
 • Απλούστευση Διαδικασιών Ελέγχου / Αποστολής
 • On Line Ενημέρωση Πελάτη ( Web Client )
 • Εναλλακτική Eνημέρωση Πελατών (e-Mail)
 • Αποστολή Εκτυπώσεων & Παραστατικών
 • Επιστροφή Αρχείων / Ενημέρωση Συστημάτων Πελάτη
 • Εύκολη Διασύνδεση με άλλα Συστήματα
 • Ικανοποίηση Διαδικασιών B2B , B2C
 • Πλήρης Υποστήριξη SEPA / DIAS
Single Euro Payment Area.

Mετά την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή στις χώρες της ζώνης του ευρώ το 2002, μεγάλη πρόκληση παρέμεινε η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου και για τις πληρωμές με χρήση άλλων μέσων πληρωμής, εκτός των μετρητών. Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή τραπεζική κοινότητα δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών και ξεκίνησε, έτσι, το έργο που καλείται SEPA από τα αρχικά των λέξεων Single Euro Payments Area.

Τι είναι o SEPA

Ο SEPA είναι ένας χώρος στον οποίο οι καταναλωτές, οι εταιρίες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τους ίδιους βασικούς όρους και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Σκοπός του SEPA είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου αγοράς πληρωμών μικρής αξίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου οι πληρωμές σε ευρώ χωρίς μετρητά θα διενεργούνται με τη χρήση ενός μόνο τραπεζικού λογαριασμού και μιας ενιαίας δέσμης μέσων πληρωμών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας "Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)".

Ποιούς αφορά

Ο SEPA έχει την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωσυστήματος και προωθείται με πρωτοβουλία του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ανάπτυξη των μέσων πληρωμών SEPA (μεταφορές πιστώσεων, άμεσες χρεώσεις και πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες), τα οποία τελικά θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα εθνικά μέσα πληρωμής. Στη δημιουργία του SEPA εμπλέκονται, πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα συστήματα εκκαθάρισης και συμψηφισμού, οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές, οι κρατικές αρχές και οι φορείς δημόσιας διοίκησης.